Tillbaka
 

Kognitiv coaching

Introduktion

Kognitiv coaching - Genom att påverka våra tankar, påverkar vi våra känslor och därmed också i nästa steg våra upplevelser av oss själva - och i förlängningen av det vårt handlande och våra livsmöjligheter.

Det handlar om att hjälpa dig överge de känslor som fått dig att känna dig frustrerad eller uppgiven och deppad och sätta dig i kontakt med de känslor som istället gör dig glad. Du ska kunna nå dina mål och bibehålla motivationen även i stunder då det känns jobbigt. Att öva dig i att inte ge upp, att kunna stå på dig eller lugna ner dig.

En röd tråd i coaching av sig själv är att aldrig slå sig ner och vara nöjd med det man har åstadkommit. En annan är att inte sätta upp gränser för sig själv för vad man kan eller inte kan. En tredje är att inte resignera inför svårigheter.

En ledstjärna: Ut ur de onda cirklarna!

"Att må bättre innebär, som jag ser det, att man känner att man har kontroll över sitt liv och sina känslor i livets olika situationer och skeenden. Det innebär att man har tagit tag i "rodret", att man styr sitt eget handlande i större utsträckning än tidigare och har slutat låta slumpen, turen eller oturen eller andra människor styra över ens liv.

Vad är coaching? Svar: Rörelseträning för tanken.

Att coacha sig själv är alltså att komma loss i sitt tänkande, tillägna sig nya sätt att se på sig själv och sina möjligheter, finna nya sätt att angripa de gamla problemen på.

Om den stress som arbetslösa upplever

"Du är långtidsarbetslös och sökt ett antal jobb utan att få napp. Du fortsätter att kämpa vilket är bra men upplever att dina negativa svar från de jobb du sökt alltmer suger kraften ur dig och det påverkar ditt tänkande, din fysiska uthållighet och din framtidstro. Du känner kanske utbrändheten nalkas. Det är inte "bra" att härda ut i kumulativ stress. Det är destruktivt för alla inblandade. Detta ska mötas med kognitivt skärskådande."

Några egna ord/red

Det känns lätt att hålla med Eva Rusz i ovanstående och tänk om jag som människa (och arbetslös) kunde förändra mitt tankesätt så att jag mer ser möjligheterna i tillvaron i största allmänhet och mer känner glädje i mitt jobbsökande i synnerhet. I en svår livssituation kan detta vara svårt men samtidigt så är ju grogrunden nu egentligen öppen till nya alternativ för tanke och handling.

Nedan kommer jag att relatera till författarens teoriuppbyggnad kring fallgroparna för en god självkänsla och de tips hon ger för att undanröja dem. Jag känner väl igen mig och hur jag reagerar och tänker i olika situationer i min vardag som arbetslös. Egentligen är det självklarheter som Eva Rusz tar upp i sin bok, men så tänker man knappast när man till exempel står där med ännu ett negativt besked från en arbetsgivare.

Automatiska tankar - dyker upp snabbt och oreflekterat

"Djäklar, nu blir jag så där dålig och värdelös igen."
"Jag visste det, jag duger inte!"
"Jag vet att ingen kan tycka om mig."
"Jag kommer inte att lyckas med presentationen imorgon."
"Jag är värdelös".
"Jag visste det, ingen kommer att lyssna på mig!"

Dyker ofta upp när du ställs inför krav av olika slag. Stress och olika prestationer brukar kunna sätta igång dem, beroende på hur ditt schema ser ut. Då de har utlösts kommer de att påverka din känsla, din uppfattning om dig själv liksom din förmåga att hantera din tillvaro.

Dessa tankar förstärker bilden vi har om oss själva och påverkar vår sinnestämning, våra reaktioner - och vårt beteende. En ond cirkel skapas där det ena hela tiden förstärker det andra. Den negativa cirkeln kan medföra att omedvetet lägger oss till med olika strategier, i tron att de ska göra oss mindre sårbara. Ett exempel kan vara att svälja förtreten och spela glad ändå, om någon är otrevlig mot oss. I själva verket blir effekten tvärtom! Ett sådant beteendemönster underbygger bara ännu mer vår negativa bild av oss själva.

Fel glasögon

Har man upplevt många bakslag - eller tolkat dem så! - då är risken större att de negativa minnesbilderna tillåts dominera minnesbilden. De sätter då gränser för vilka (lågt ställda) förhoppningar om framtiden vi vågar ha. Vad vi förväntar oss av framtiden hänger alltså samman dels med våra tidigare erfarenheter, dels med summan av dessa. Vare sig vi har summerat rätt eller fel! Tolkningar är ju tolkningar, och sällan sanningar. Kanske har du egentligen varit en vinnare i en viss situation. Men någon annan satte reglerna den gången, någon som kanske inte visste bättre. Enligt denne var du istället en förlorare. I värsta fall lagras det minnet som ett misslyckande för dig själv, inte som ett minne av konstigt uppgjorda regler. Bilden måste då bli omvärderad och kritiserad.

Du kan bli för hård mot dig själv: "Nu är jag definitivt chanslös."

Du ratar för snabbt, utesluter andra alternativ. Du överväger inte ens att utgången kan bli en annan än den du föreställt dig.

Du diskvalificerar dig själv." Jag duger inte till någonting.

Du tankeläser: "Jag märker tydligt att alla har tappat tron på mig."

Du sätter en etikett på dig själv. "Jag är loosern, det är bara så."

Du generaliserar: "Alla andra har jobb som de trivs med.", "Alla andra har bättre meriter än mig när jag söker jobb."

Du etiketterar. Du sätter fast en adresslapp på dig själv om vem du är, vad du kan få eller inte få eller kan:

  • Jag duger inte, jag är inte tillräckligt attraktiv och snygg, mitt utseende räcker inte till.
  • Jag är inte så värdefull på arbetsmarknaden.
  • Jag är inte den som kan göra mig gällande och ta för mig på en arbetsplats.

Man utesluter alltså de positiva alternativen, eftersom man är så upptagen av de starka negativa tankarna och känslor man uppfyllts av.

Din möjlighet att coacha dig själv

För att du ska slippa sitta fast i gamla tankebanor - i föreställningar om vad du kan och inte kan - bör du systematiskt undersöka de olika konkreta situationer där du idag upplever problem.

  • Försök identifiera vilka olika tankar och uppfattningar som hänger ihop med dina känslor och dina problem. Skärskåda och ifrågasätt dina automatiska tankar som dyker upp i vissa situationer.
  • Pröva att se på dina problem ur olika, alternativa infallsvinklar, och iaktta vad som inträffar. Målet är att ersätta den "gamla sanningen."
  • Gör bevislistor över dina tankar om dig själv. Motbevisa genom att göra en lista över alla fakta som talade emot de negativa tankarna. Läs lista minst 10 ggr per dag.
  • Ge dig själv hemuppgifter, som till exempel att registrera och kritiskt granska dina automatiska tankar och kognitiva tankefel en viss dag eller på ett avgränsat problemområde. Pröva att ändra ett beteende, som att borsta tänderna med fel hand eller att bara skriva ner dina framgångar under en veckas tid.

För att få en bra jagstyrka handlar det om att man ska nöta in nya tankar och bilder. I princip ska man varje vaken minut coacha sig själv, genom att tänka och säga saker som går emot gamla och kanske destruktiva antaganden om vad du kan och inte kan.

Ovanstående text kan vara ett hjälpmedel att komma en bit på vägen för arbetslösa att bryta den negativa spiralen. Självkritik och negativa tankar är kanske det största hindret för en god självkänsla. Att jobba med sig själv så att man kan börja tänka i nya banor är aldrig fel och övar man dagligen kan en del vara vunnet./red

Ur boken Bli en vinnare - med kognitiv coaching, Eva Rusz,
Bokförlaget Prisma, Stockholm 2007

Sammanställt och med egna ord, Klas Hägglund, 2005

Funderar du på att använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte? Kontakta mig innan på:

klas.hagglund@gmail.com

 
Tillbaka