Tillbaka
 

Vilka glasögon används när arbetslösheten ska analyseras?

I debatten om arbetslösheten har man kunnat urskilja ett antal skolor när det gäller att analysera orsakerna till den höga arbetslösheten i vårt land. Vilka perspektiv man utgår ifrån avgör hur man tolkar verkligheten. Nedan följer alternativ som Arbetslivsinstitutet lyfter fram och som även använts av tidningsskribenter och politiska talesmän i mediasammanhang.

Den krassa och tuffa skolan/red

Bland annat Alliansen tycks vara inspirerad av denna analys som mycket vilar på ekonomers teoribildningar och modelltänkande om hur en marknad fungerar. Tanken bakom är att arbetsmarknaden fungerar som vilken annan marknad som helst med köpare, säljare och priser. Människor jobbar i huvudsak för den lön som arbetet ger och som arbetsgivaren betalar. Finns andra möjligheter att försörja sig minskar arbetsmotivationen. Den höga arbetslösheten beskrivs i hög grad som konsekvensen av en illa fungerande arbetsmarknad.

För att förbättra läget på arbetsmarknaden föreslår man begränsningar av tiden som människor kan få stöd, översyn av trygghetslagstiftningen, försvagning av fackets roll och en minskning av ersättningsnivåerna.

Den realistiska och holistiska skolan/red

Den ökning i arbetslöshet och utanförskap vi nu ser ska snarare ses som en följd av förändrade villkor på arbetsmarknaden. Främst handlar det om ett bristande utbud på arbetstillfällen och på lämpliga jobb. Man fokuserar på de ekonomiska svårigheter som drabbat landet och de konsekvenser som det fört med sig för privat och offentlig verksamhet. De förändrade förutsättningarna har sannolikt påverkat vilka som kunnat få arbete. I en kraftig strukturomvandling, med ökad internationell konkurrens och med utflyttning av arbeten uppstår lätt brist på sysselsättning. Arbetstillfällen saknas helt enkelt och de blir svårt att hitta ett arbete. Konkurrensen om de befintliga jobben intensifieras och människor med "skavanker" av olika slag får det svårt.

Arbetsinnehåll och struktur har genomgått avsevärda förändringar och många har nu svårt att klara av de krav som ställs. Den ökade effektiviseringen med mer slimmad bemanning har skapat ett annat arbetstempo och hårdare krav. Det finns sannolikt en bristande anpassning mellan arbetets villkor och människans möjligheter och förutsättningar. Särskilt uttalat är detta när det gäller människor med olika problem. Sjukfrånvaron till exempel kan ha ökat utan att hälsan för den skull har försämrats.

När man ska göra antaganden om arbetslöshetens orsaker är det viktigt att ha fakta i målet och att man fördjupar analysen. Alla slutsatser är inte lika rimliga.

Med egna ord och slutledningar och hämtat ur Årsbok 2006 - Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Arbetslivsinstitutet.

Kommentar

Alliansen står i begrepp att avsevärt försämra de ekonomiska villkoren för arbetslösa. Frågan är, har de lyssnat för mycket på företagsekonomer och deras förenklade bild av en marknad byggd på modelltänkande.

Alla som studerat beteendevetenskap och erinrat sig inslag om arbetsmotivation vet att människan inte bara styrs av ekonomiska incitament, långt därifrån. Efter det att människan fått tak över huvudet och skydd för vädrets påverkan strävar hon efter högre värden i livet. Lönen eller ersättningen är bra att ha som en grundförutsättning i tillvaron, men ganska snart börjar de flesta inse att ett arbete fyller betydligt viktigare funktioner. Känslan av att vara behövd och att leva i en social gemenskap på dagarna är faktorer med betydligt djupare tyngd i motivationshänseende. Men detta räcker inte för många. Vanligt är också att människor känner att de vill självförverkliga sig och man försöker uppnå detta på olika sätt i arbetet.

En arbetslös person har genom a-kassan tak över huvudet och knappt det. Eftersom en arbetslös person fungerar på samma sätt som en person innanför arbetslivet motiveras han av exakt samma saker. En arbetslös person söker jobb obeoende om nivån ligger på 80 % eller på 65 %. Visst förekommer det "fusk" även bland arbetssökande, men den andelen är sannolikt väldigt låg. Det förekommer även fusk bland dem som är löneberoende, även om möjligheterna minskat genom att organisationerna tajtats ekonomiskt och numerärt. Genom datorstöd har kontrollmöjlighetern även ändrats vilket minimerar möjligheterna till "oegentligheter",

Till politikerna vill jag bara säga följande: Ta på er glasögon med helhetssyn istället för enkelslipade varianter som bara tillåter er att se med ett smalt fokus. Inse att ersättningens storlek är en variabel med låg förklarandevikt. Inse att jobben inte räcker till helt enkelt och att de arbeten som finns kvar, ställer sådana krav på utföraren att väldigt, väldigt många har svårt att platsa in arbetslivet.

Klas Hägglund, 2006

 
Tillbaka